ZPSP ZPSP E-dziennik Kontakt Mapa strony
 


Rekrutacja
- zasady
  


REKRUTACJA 2017/2018
...więcej


O przyjęcie do:
 • klasy pierwszej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy nie więcej niż 14 lat;
 • klasy pierwszej liceum plastycznego może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy nie więcej niż 17 lat;
 • szkoły policealnej na semestr pierwszy może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy nie więcej niż 23 lata.
 1. Kandydaci albo rodzice (prawni opiekunowie) niepełnoletniego kandydata składają w sekretariacie szkoły wniosek o przyjęcie do szkoły, w terminie od 1 marca do 15 maja.
 2. Do wniosku należy dołączyć, w przypadku:
  a) ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych - zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy szóstej szkoły podstawowej;
  b) liceum plastycznego - zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy trzeciej gimnazjum;
  c) szkoły policealnej - świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego lub innej szkoły potwierdzające posiadanie wykształcenia średniego;
 3. Pozostała dokumentacja niezbędna dla kandydatów do Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych w Łodzi:
  a) trzy zdjęcia legitymacyjne,
  b) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danym zawodzie, specjalności lub specjalizacji, wydanego przez lekarza specjalistę właściwego ze względu na zakres kształcenia w danym zawodzie, specjalności lub specjalizacji
  c) wypełniony kwestionariusz osobowy,
  d) kartę ocen z zajęć dydaktycznych i z ocenami z zachowania za I semestr potwierdzoną przez szkołę podstawową (gimnazjum),
  e) podpisaną teczkę na dokumenty.
 4. Termin zwrotu dokumentów ustala dyrektor szkoły i informuje o tym zainteresowanych.
 5. Egzamin wstępny odbywa się jednego dnia i obejmuje:
  - w ogólnokształcącej szkole sztuk pięknych:
  a) egzamin praktyczny z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej,
  b) egzamin ustny ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej;
  - w liceum plastycznym:
  a) egzamin praktyczny z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej,
  b) egzamin ustny ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego dla gimnazjum;
  - w szkole policealnej:
  a) egzamin praktyczny w zakresie umiejętności wymaganych na wybranej przez kandydata specjalności kształcenia,
  b) egzamin ustny z dziedziny sztuki związanej z wybraną przez kandydata specjalnością kształcenia;
 6. W części praktycznej egzaminu wstępnego kandydat wykonuje:
  a) rysunek – martwa natura, technika – ołówek, format A3
  b) malarstwo – martwa natura, technika – farby wodne, format A3
  c) kompozycja – tematyka narzucona, technika – papier i klej
 7. Kandydat zgłasza się na egzamin z ważną legitymacją szkolną (lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość) oraz materiałami plastycznymi: ołówki, trzy pędzle różnej grubości, farby wodne, narzędzia do modelowania w papierze.
 8. Szkoła zapewnia: podobrazia do rysunku i malarstwa oraz podkłady do kompozycji
 9. Otrzymane materiały są opatrzone pieczęcią szkoły.
 10. Kandydaci przed egzaminem informowani są o niezbędnych przyborach i materiałach, potrzebnych w trakcie egzaminu praktycznego
 11. Czas trwania każdej części egzaminu praktycznego (rysunek, malarstwo, kompozycja) wynosi 90 minut.
 12. Czas trwania części ustnej nie przekracza 20 minut. Komisja egzaminacyjna nie może w tym samym czasie egzaminować więcej niż jednego ucznia / słuchacza.
 13. W części ustnej egzaminu kandydat powinien zaprezentować i omówić twórczość wybranego artysty w formie elektronicznej / papierowej w formie przygotowanej przez kandydata prezentacji, nie dłuższej niż 5 minut, oraz wykazać się znajomością zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego odpowiednio dla szkół podstawowych lub gimnazjum.
 14. Pomiędzy poszczególnymi etapami egzaminu, kandydatom przysługuje minimum 15 minut przerwy.
 15. Egzamin praktyczny nadzorują nauczyciele przedmiotów plastycznych.
 16. Komisja ocenia prace po zakończeniu wszystkich części egzaminu.
 17. Po zakończeniu rekrutacji uczniowie, którzy zostali zakwalifikowani do szkoły składają do dnia 6 lipca danego roku (ze względu na konieczność przygotowania organizacji na kolejny rok szkolny) w sekretariacie szkoły pozostałe dokumenty:
  - w przypadku klasy pierwszej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych:
  a) - oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  b) - wyniki sprawdzianu po szkole podstawowej z OKE,
  c) - kartę zdrowia i kartę szczepień.
 18. w przypadku klasy pierwszej liceum plastycznego:
  a) - oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,
  b) - oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  c) - wyniki egzaminu gimnazjalnego z OKE,
  d) - kartę zdrowia i kartę szczepień.
 19. w przypadku szkoły policealnej:
  a) - oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej,