ZPSP ZPSP E-dziennik Kontakt Mapa strony
 


Rekrutacja
- zasady
  O przyjęcie do:
 • klasy pierwszej liceum plastycznego może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy nie więcej niż 17 lat;
 1. Kandydaci albo rodzice (prawni opiekunowie) niepełnoletniego kandydata składają w sekretariacie szkoły wniosek o przyjęcie do szkoły, w terminie od 1 marca do 15 maja.
 2. Do wniosku należy dołączyć, w przypadku:
  a) liceum plastycznego - zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy trzeciej gimnazjum.
 3. Pozostała dokumentacja niezbędna dla kandydatów do Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych w Łodzi:
  a) trzy zdjęcia legitymacyjne,
  b) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w zawodzie plastyk, wydanego przez lekarza pierwszego kontaktu
  c) wypełniony kwestionariusz osobowy,
  d) kartę ocen z zajęć dydaktycznych i z ocenami z zachowania za I semestr potwierdzoną przez szkołę podstawową (gimnazjum),
  e) podpisaną teczkę na dokumenty.
 4. Termin zwrotu dokumentów ustala dyrektor szkoły i informuje o tym zainteresowanych.
 5. Egzamin wstępny odbywa się jednego dnia i obejmuje w liceum plastycznym:
  a) egzamin praktyczny z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej,
  b) egzamin ustny polegający na prezentacji twórczości ulubionego artysty w formie elektronicznej lub papierowej, znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej;
 6. W części praktycznej egzaminu wstępnego kandydat wykonuje:
  a) rysunek – martwa natura, technika – ołówek, format A3
  b) malarstwo – martwa natura, technika – farby wodne, format A3
  c) kompozycja – tematyka narzucona, technika – papier i klej
 7. Kandydat zgłasza się na egzamin z ważną legitymacją szkolną (lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość) oraz materiałami plastycznymi: ołówki, trzy pędzle różnej grubości, farby wodne, narzędzia do modelowania w papierze.
 8. Szkoła zapewnia: podobrazia do rysunku i malarstwa oraz podkłady do kompozycji.
 9. Otrzymane materiały są opatrzone pieczęcią szkoły.
 10. Kandydaci przed egzaminem informowani są o niezbędnych przyborach i materiałach, potrzebnych w trakcie egzaminu praktycznego.
 11. Czas trwania każdej części egzaminu praktycznego (rysunek, malarstwo, kompozycja) wynosi
  90 minut.
 12. Czas trwania części ustnej nie przekracza 20 minut. Komisja egzaminacyjna nie może w tym samym czasie egzaminować więcej niż jednego ucznia / słuchacza.
 13. W części ustnej egzaminu kandydat powinien zaprezentować i omówić twórczość wybranego artysty w formie elektronicznej / papierowej w formie przygotowanej przez kandydata prezentacji, nie dłuższej niż 10 minut, oraz wykazać się znajomością zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego odpowiednio dla szkół podstawowych lub gimnazjum.
 14. Pomiędzy poszczególnymi etapami egzaminu, kandydatom przysługuje minimum 15 minut przerwy.
 15. Egzamin praktyczny nadzorują nauczyciele przedmiotów plastycznych.
 16. Komisja ocenia prace po zakończeniu wszystkich części egzaminu.
 17. Po zakończeniu rekrutacji uczniowie, którzy zostali zakwalifikowani do szkoły składają w jak najszybszym terminie, nie później niż do dnia 6 lipca danego roku (ze względu na konieczność przygotowania organizacji na kolejny rok szkolny) w sekretariacie szkoły pozostałe dokumenty:
  w przypadku klasy pierwszej liceum plastycznego:
  a) oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,
  b) oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  c) wyniki egzaminu gimnazjalnego z OKE,
  d) kartę zdrowia i kartę szczepień.